БП Тула взрослые Тула

10.06.2024 epee male
Group 1
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 + - +/- V/M #
1 Спирин Андрей 1 4 4 4 4 V5 V5 V5 1 V5 V5 42 42 0 5/10 7
2 Шаханов Тимофеев V5 2 V5 0 3 2 0 4 3 1 2 25 48 -23 2/10 11
3 Шавыркин Константин  V5 4 3 4 V5 V5 4 4 3 4 2 40 46 -6 3/10 9
4 Кандюрин Егор V5 V5 V5 4 V5 V5 V5 V5 3 2 V5 45 32 +13 8/10 2
5 Семенихин Виталий V5 V5 3 4 5 V5 V5 V5 V5 V5 4 46 41 +5 7/10 3
6 Фомичев Вячеслав 3 V5 4 1 3 6 4 1 2 1 V5 29 46 -17 2/10 10
7 Власов Юрий 4 V5 V5 3 4 V5 7 V5 V5 4 3 43 40 +3 5/10 5
8 Медведев Дмитрий 2 V5 V5 2 4 V5 3 8 V5 3 4 38 42 -4 4/10 8
9 Малыщик Антон V5 V5 V5 V5 4 V5 4 3 9 3 V5 44 36 +8 6/10 4
10 Шуринов Александр 4 V5 V5 V5 4 V5 V5 V5 V5 10 V5 48 29 +19 8/10 1
11 Хесин Александр 4 V5 V5 4 V5 4 V5 V5 4 1 11 42 40 +2 5/10 6
Matches:
all
 • 2. Шаханов Тимофеев 2
 • 11. Хесин Александр V5
 • 3. Шавыркин Константин  4
 • 10. Шуринов Александр V5
 • 4. Кандюрин Егор 3
 • 9. Малыщик Антон V5
 • 5. Семенихин Виталий V5
 • 8. Медведев Дмитрий 4
 • 6. Фомичев Вячеслав 4
 • 7. Власов Юрий V5
 • 1. Спирин Андрей V5
 • 11. Хесин Александр 4
 • 2. Шаханов Тимофеев 3
 • 9. Малыщик Антон V5
 • 3. Шавыркин Константин  4
 • 8. Медведев Дмитрий V5
 • 4. Кандюрин Егор V5
 • 7. Власов Юрий 3
 • 5. Семенихин Виталий V5
 • 6. Фомичев Вячеслав 3
 • 1. Спирин Андрей V5
 • 10. Шуринов Александр 4
 • 11. Хесин Александр 4
 • 9. Малыщик Антон V5
 • 2. Шаханов Тимофеев 0
 • 7. Власов Юрий V5
 • 3. Шавыркин Константин  V5
 • 6. Фомичев Вячеслав 4
 • 4. Кандюрин Егор V5
 • 5. Семенихин Виталий 4
 • 1. Спирин Андрей 1
 • 9. Малыщик Антон V5
 • 10. Шуринов Александр V5
 • 8. Медведев Дмитрий 3
 • 11. Хесин Александр V5
 • 7. Власов Юрий 3
 • 2. Шаханов Тимофеев 3
 • 5. Семенихин Виталий V5
 • 3. Шавыркин Константин  4
 • 4. Кандюрин Егор V5
 • 1. Спирин Андрей V5
 • 8. Медведев Дмитрий 2
 • 9. Малыщик Антон 4
 • 7. Власов Юрий V5
 • 10. Шуринов Александр V5
 • 6. Фомичев Вячеслав 1
 • 11. Хесин Александр V5
 • 5. Семенихин Виталий 4
 • 2. Шаханов Тимофеев V5
 • 3. Шавыркин Константин  4
 • 1. Спирин Андрей V5
 • 7. Власов Юрий 4
 • 8. Медведев Дмитрий V5
 • 6. Фомичев Вячеслав 1
 • 9. Малыщик Антон 4
 • 5. Семенихин Виталий V5
 • 10. Шуринов Александр V5
 • 4. Кандюрин Егор 2
 • 11. Хесин Александр V5
 • 3. Шавыркин Константин  2
 • 1. Спирин Андрей V5
 • 6. Фомичев Вячеслав 3
 • 7. Власов Юрий 4
 • 5. Семенихин Виталий V5
 • 8. Медведев Дмитрий 2
 • 4. Кандюрин Егор V5
 • 9. Малыщик Антон V5
 • 3. Шавыркин Константин  3
 • 10. Шуринов Александр V5
 • 2. Шаханов Тимофеев 1
 • 1. Спирин Андрей 4
 • 5. Семенихин Виталий V5
 • 6. Фомичев Вячеслав 1
 • 4. Кандюрин Егор V5
 • 7. Власов Юрий V5
 • 3. Шавыркин Константин  4
 • 8. Медведев Дмитрий V5
 • 2. Шаханов Тимофеев 4
 • 10. Шуринов Александр V5
 • 11. Хесин Александр 1
 • 1. Спирин Андрей 4
 • 4. Кандюрин Егор V5
 • 5. Семенихин Виталий 3
 • 3. Шавыркин Константин  V5
 • 6. Фомичев Вячеслав V5
 • 2. Шаханов Тимофеев 2
 • 8. Медведев Дмитрий 4
 • 11. Хесин Александр V5
 • 9. Малыщик Антон 3
 • 10. Шуринов Александр V5
 • 1. Спирин Андрей 4
 • 3. Шавыркин Константин  V5
 • 4. Кандюрин Егор V5
 • 2. Шаханов Тимофеев 0
 • 6. Фомичев Вячеслав V5
 • 11. Хесин Александр 4
 • 7. Власов Юрий 4
 • 10. Шуринов Александр V5
 • 8. Медведев Дмитрий V5
 • 9. Малыщик Антон 3
 • 1. Спирин Андрей 4
 • 2. Шаханов Тимофеев V5
 • 4. Кандюрин Егор V5
 • 11. Хесин Александр 4
 • 5. Семенихин Виталий V5
 • 10. Шуринов Александр 4
 • 6. Фомичев Вячеслав 2
 • 9. Малыщик Антон V5
 • 7. Власов Юрий V5
 • 8. Медведев Дмитрий 3
Group 2
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + - +/- V/M #
1 Крапивина Екатерина 1 V5 1 V5 4 1 4 V5 V5 2 32 40 -8 4/9 7
2 Винокурцева Елизавета 3 2 V5 3 3 3 2 V5 V5 2 31 39 -8 3/9 9
3 Мутыгуллина Альфия V5 4 3 3 V5 1 V5 4 V5 4 36 35 +1 4/9 6
4 Шавыркина Любовь 4 V5 V5 4 4 4 V5 V5 3 V5 40 35 +5 5/9 4
5 Титкова Елизавета  V5 V5 4 V5 5 1 V5 V5 2 3 35 36 -1 5/9 5
6 Попова Арина V5 V5 V5 V5 V5 6 3 V5 V5 2 40 25 +15 7/9 1
7 Савушкина Татьяна V5 V4 4 3 2 V5 7 V5 V5 V5 38 31 +7 6/9 2
8 Захаренко Надя 4 4 V5 3 3 3 4 8 V5 V2 33 35 -2 3/9 8
9 Сысоева Юлия 4 2 1 V5 V5 2 3 0 9 2 24 40 -16 2/9 10
10 Михайлова Анастасия  V5 V5 V5 3 V5 V5 0 1 V5 10 34 27 +7 6/9 3
Matches:
all
 • 1. Крапивина Екатерина V5
 • 4. Шавыркина Любовь 4
 • 6. Попова Арина V5
 • 9. Сысоева Юлия 2
 • 2. Винокурцева Елизавета 3
 • 5. Титкова Елизавета  V5
 • 7. Савушкина Татьяна V5
 • 10. Михайлова Анастасия  0
 • 3. Мутыгуллина Альфия V5
 • 1. Крапивина Екатерина 1
 • 8. Захаренко Надя 3
 • 6. Попова Арина V5
 • 4. Шавыркина Любовь 4
 • 5. Титкова Елизавета  V5
 • 9. Сысоева Юлия 2
 • 10. Михайлова Анастасия  V5
 • 2. Винокурцева Елизавета V5
 • 3. Мутыгуллина Альфия 4
 • 7. Савушкина Татьяна V5
 • 8. Захаренко Надя 4
 • 5. Титкова Елизавета  V5
 • 1. Крапивина Екатерина 4
 • 10. Михайлова Анастасия  V5
 • 6. Попова Арина 2
 • 4. Шавыркина Любовь V5
 • 2. Винокурцева Елизавета 3
 • 9. Сысоева Юлия 3
 • 7. Савушкина Татьяна V5
 • 5. Титкова Елизавета  4
 • 3. Мутыгуллина Альфия V5
 • 10. Михайлова Анастасия  1
 • 8. Захаренко Надя V2
 • 1. Крапивина Екатерина V5
 • 2. Винокурцева Елизавета 3
 • 6. Попова Арина 3
 • 7. Савушкина Татьяна V5
 • 3. Мутыгуллина Альфия 3
 • 4. Шавыркина Любовь V5
 • 8. Захаренко Надя V5
 • 9. Сысоева Юлия 0
 • 5. Титкова Елизавета  3
 • 10. Михайлова Анастасия  V5
 • 1. Крапивина Екатерина 1
 • 6. Попова Арина V5
 • 2. Винокурцева Елизавета 2
 • 7. Савушкина Татьяна V4
 • 3. Мутыгуллина Альфия 4
 • 8. Захаренко Надя V5
 • 4. Шавыркина Любовь 3
 • 9. Сысоева Юлия V5
 • 6. Попова Арина V5
 • 5. Титкова Елизавета  1
 • 10. Михайлова Анастасия  V5
 • 2. Винокурцева Елизавета 2
 • 8. Захаренко Надя 4
 • 1. Крапивина Екатерина V5
 • 7. Савушкина Татьяна 3
 • 4. Шавыркина Любовь V5
 • 9. Сысоева Юлия 1
 • 3. Мутыгуллина Альфия V5
 • 2. Винокурцева Елизавета 3
 • 6. Попова Арина V5
 • 5. Титкова Елизавета  V5
 • 8. Захаренко Надя 3
 • 4. Шавыркина Любовь V5
 • 10. Михайлова Анастасия  3
 • 1. Крапивина Екатерина V5
 • 9. Сысоева Юлия 4
 • 3. Мутыгуллина Альфия V5
 • 7. Савушкина Татьяна 4
 • 8. Захаренко Надя 4
 • 2. Винокурцева Елизавета V5
 • 6. Попова Арина V5
 • 4. Шавыркина Любовь 4
 • 9. Сысоева Юлия V5
 • 5. Титкова Елизавета  2
 • 10. Михайлова Анастасия  V5
 • 3. Мутыгуллина Альфия 4
 • 7. Савушкина Татьяна V5
 • 1. Крапивина Екатерина 4
 • 4. Шавыркина Любовь V5
 • 8. Захаренко Надя 3
 • 2. Винокурцева Елизавета V5
 • 9. Сысоева Юлия 2
 • 3. Мутыгуллина Альфия 1
 • 6. Попова Арина V5
 • 5. Титкова Елизавета  V5
 • 7. Савушкина Татьяна 2
 • 1. Крапивина Екатерина 2
 • 10. Михайлова Анастасия  V5
Pools Results

# Name V/M +/- + Q
1 Шуринов Александр 0.8 +19 48 Q
2 Кандюрин Егор 0.8 +13 45 Q
3 Попова Арина 0.78 +15 40 Q
4 Семенихин Виталий 0.7 +5 46 Q
5 Савушкина Татьяна 0.67 +7 38 Q
6 Михайлова Анастасия  0.67 +7 34 Q
7 Малыщик Антон 0.6 +8 44 Q
8 Шавыркина Любовь 0.56 +5 40 Q
9 Титкова Елизавета  0.56 -1 35 Q
10 Власов Юрий 0.5 +3 43 Q
11 Хесин Александр 0.5 +2 42 Q
12 Спирин Андрей 0.5 0 42 Q
13 Мутыгуллина Альфия 0.44 +1 36 Q
14 Крапивина Екатерина 0.44 -8 32 Q
15 Медведев Дмитрий 0.4 -4 38 Q
16 Захаренко Надя 0.33 -2 33 Q
17 Винокурцева Елизавета 0.33 -8 31 N
18 Шавыркин Константин  0.3 -6 40 N
19 Сысоева Юлия 0.22 -16 24 N
20 Фомичев Вячеслав 0.2 -17 29 N
21 Шаханов Тимофеев 0.2 -23 25 N
Matches Fenced: 100/100
100%

Tableau Олимпийка
T16
 • 1. Шуринов Александр
 • 16. Захаренко Надя
 • 9. Титкова Елизавета 
 • 8. Шавыркина Любовь
 • 5. Савушкина Татьяна
 • 12. Спирин Андрей
 • 13. Мутыгуллина Альфия
 • 4. Семенихин Виталий
 • 3. Попова Арина
 • 14. Крапивина Екатерина
 • 11. Хесин Александр
 • 6. Михайлова Анастасия 
 • 7. Малыщик Антон
 • 10. Власов Юрий
 • 15. Медведев Дмитрий
 • 2. Кандюрин Егор
T8
T4
T2
Итоговая классификация


Олимпийка
# Name
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16